WP 0005

IRT2021
Inscriptions of Roman Tripolitania 2021

0117. Honours for C. Flavius Pudens

Description: Marble panel (w: 3.16 x h: 0.70). There are indications of a similar panel adjoining at the extreme left margin.
Text: Inscribed within a narrow moulded border.
Letters: Second to third centuries CE capitals: line 1 (lapidary), 0.065; remainder (lapidary with some mannered forms), 0.045-0.05. Traces of red paint.

Date: Second to third centuries CE (lettering)

Findspot: Sabratha: Regio I, Capitolium, found in the vaults, see 1, note 1.
Original location: Unknown
Last recorded location: Findspot

Interpretive

C(aio) Flauio Q(uinti) fil(io) Pap(iria tribu) Pudenti flam(ini) Liberi Patris IIuiro flam(ini) perpetuo cuius pater Fl(auius) Tullus post
multas liberalitates per quas patriam suam exornauit aquam priuata pecunia induxit item lacus n(umero) XII exstru-
xit eosdemque crustis et statuis marmoreis excoluit praeterea (sestertios) CC mil(ia) num(mum) ad tutelam eiusdem
aquae rei publ(icae) promisit et intulit quod ipse quoque Pudens super numerosam munificentiam quam in
5ciues suos contulit etiam muneris gladiatori spectaculum primus in patria sua per dies quinq(ue)
splendidissimum ediderit ordo Sabrathensium populo postulante quadrigam ei de publico ponend(am) censuit
Fl(auius) Pudens honore contentus sua pecunia posuit

Diplomatic

CFLAUIOQFILPAPPUDENTIFLAMLIBERIPATRISIIUIROFLAMPERPETUOCUIUSPATERFLTULLUSPOST
MULTASLIBERALITATESPERQUASPATRIAMSUAMEXORNAUITAQUAMPRIUATAPECUNIAINDUXITITEMLACUSNXIIEXSTRU
XITEOSDEMQUECRUSTISETSTATUISMARMOREISEXCOLUITPRAETEREA 𐆘 CCMILNUMADTUTELAMEIUSDEM
AQUAEREIPUBLPROMISITETINTULITQUODIPSEQUOQUEPUDENSSUPERNUMEROSAMMUNIFICENTIAMQUAMIN
5CIUESSUOSCONTULITETIAMMUNERISGLADIATORISPECTACULUMPRIMUSINPATRIASUAPERDIESQUINQ
SPLENDIDISSIMUMEDIDERITORDOSABRATHENSIUMPOPULOPOSTULANTEQUADRIGAMEIDEPUBLICOPONENDCENSUIT
FLPUDENSHONORECONTENTUSSUAPECUNIAPOSUIT

English translation

Translation by: J. M. Reynolds

To Caius Flavius Pudens, son of Quintus, of the Roman voting tribe Papiria, flamen (scil. priest) of Liber Pater, duovir, perpetual flamen (scil. priest), whose father, Flavius Tullus, in addition to the many liberal gifts by which he adorned his country, brought in a water supply at his own expense, also constructed twelve pools and ornamented them with stucco (or mosaic) and marble statues, moreover promised the republic 200,000 sesterces for the upkeep of this same aqueduct and paid them; moreover, because Pudens himself, in addition to the numerous munificent gifts which he made to his fellow-citizens, was also the first in his country to give an outstanding gladiatorial show lasting for five days. The city council of the Sabrathans, on popular demand, decided that a quadriga should be erected (scil. to him) at public expense. Flavius Pudens, satisfied with the honour, set it up at his own expense.

Commentary

Line 1. C. Flavius Pudens. Also in 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

Bibliography: Bartoccini, 1925a, 292 ff., whence AE 1925.103; IRT, 1952, 117, whence IRT, 2009, 117, whence EDH 025843; for BSR images see BSR Digital Collections.

Images

   Fig. 1. Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr. CS 220)

   Fig. 2. Ward-Perkins Archive, BSR (Sopr CS 274 bis)